top of page

Sorteig

>

Bases Legals

>

Política de privacitat

Bases legals per al sorteig d'UN CAP DE SETMANA PER A DUES PERSONES A L'HOTEL CA *VERI SUITES entre els usuaris que contestin l'enquesta “La teva Mallorca del futur”, entre el 27 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024.
 
1.- Companyia organitzadora
IDEES AMB VALOR AFEGIT, amb CIF B16653669 i amb domicili social en carrer Teodoro *Canet 28, Alcúdia (Mallorca), d'ara endavant *CARAY, organitza una promoció denominada “Estudi sociològic per al projecte *Homo *Turisticus” (d'ara endavant la “PROMOCIÓ”) amb la finalitat de sortejar UN CAP DE SETMANA PER A DUES PERSONES A L'HOTEL CA *VERI SUITES”, entre els usuaris que, entre el 27 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024, contestin l'enquesta allotjada en el lloc web www.homoturisticus.info.

Aquest premi podrà ser utilitzat, pel guanyador, d'acord amb les normes i condicions contingudes en la informació que li acompanyarà.

 

2.- Durada
La PROMOCIÓ tindrà vigència entre el 27 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024, tots dos dies inclosos.

 

3.- Finalitat
La PROMOCIÓ té com a finalitat sortejar UN CAP DE SETMANA (UNA NIT), O EN DEFECTE D'AIXÒ UNA NIT ENTRE SETMANA SI EL GUANYADOR EL PREFERÍS, PER A DUES PERSONES A L'HOTEL CA *VERI SUITES EN RÈGIM D'ALLOTJAMENT I DESDEJUNI entre totes les persones que participin en ella.

 

4.- Requisits per a participar
Podran participar en la PROMOCIÓ:

Totes les persones físiques majors de 18 anys que, entre el 27 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024, emplenin l'enquesta de participació allotjada en www.homoturisticus.info i que acceptin les presents Bases de participació.

Els participants han de residir permanentment a Mallorca.

L'enquesta que hagi estat premiada ha de tenir respostes totes les preguntes.

Si el guanyador no compleix aquestes condicions, perdrà el seu dret a obtenir el premi guanyat i es procedirà a lliurar el mateix a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlides (aquest procés es realitzaria un màxim de 3 vegades).

 

5.- Premis - Condicions Generals
El premi és personal i intransferible, no podent ser canviat per cap altre producte o servei, ni pel seu contravalor en metàl·lic.

El premi té una validesa de sis mesos des del moment del seu lliurament al guanyador.

 

6.- Mecànica de la Promoció
El 27 de setembre es publicaran en la pàgina web del projecte *Homo *Turisticus (www.homoturisticus.info) les condicions i la mecànica de la PROMOCIÓ.

Tota persona física major de 18 anys que, entre el 27 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024, contesti la totalitat de l'enquesta “La teva Mallorca del futur”, podrà inscriure's en la PROMOCIÓ, registrant-se en l'apartat destinat a aquest efecte en la mateixa enquesta, abans de les 24:00 hores del dia 15 de setembre de 2024, emplenant totes les dades del formulari de registre.

 

7.- Selecció i anunci del guanyador
El guanyador del premi es triarà de manera aleatòria mitjançant l'eina electrònica *Sortea2 el 16 de setembre, a les 12.00, i s'anunciarà, tant en la pàgina web de *HOMO *TURISTICUS com en els seus perfils de xarxes socials, una vegada s'hagi confirmat que el guanyador compleix les condicions de les Bases Legals i se li hagi comunicat el resultat del sorteig, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat Núm. 8 d'aquest document.

 

8.- Comunicació al guanyador
*CARAY es comunicarà amb el guanyador abans de les 14.00 hores del 16 de setembre, a través del telèfon facilitat en el formulari de registre.

Si el guanyador no pot ser contactat abans de les 20.00 hores del dia 18 de setembre, *CARAY procedirà a sortejar el premi de nou, fins a aconseguir comunicar-se amb el guanyador. Aquest procés es realitzarà un màxim de tres vegades i si no s'aconsegueix contactar amb el guanyador, el premi quedarà desert.

El guanyador haurà de recollir el premi el dia 19 de setembre, a les 13.00 hores (dies 21 o 23 de febrer, a la mateixa hora, en el cas que el guanyador resulti d'un segon o tercer sorteig) en l'oficina de *CARAY (carrer Teodoro *Canet 28, Alcúdia - Mallorca). Si el guanyador no pogués recollir el premi sota aquestes condicions, haurà d'autoritzar a algú, per escrit, perquè ho reculli en el seu nom. Si això no fos possible o el guanyador (o la persona a la qual autoritzi) no es presentés el dia i l'hora convinguts, el premi corresponent el guanyador afectats per aquestes circumstàncies quedarà desert.

 

9.- Reserves i limitacions
*CARAY pretén que la competició entre els diferents participants en la PROMOCIÓ es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en la PROMOCIÓ.

*CARAY es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la PROMOCIÓ.

*CARAY exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la PROMOCIÓ, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet, o comunicacions telefòniques habilitades a aquest efecte.

*CARAY es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la PROMOCIÓ quan concorrin causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.

*CARAY es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de la PROMOCIÓ, així com la facultat d'interpretar les presents Bases legals.

*CARAY es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta PROMOCIÓ, si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'eviti qualsevol perjudici per als participants en la PROMOCIÓ.

*CARAY no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioracions per causes que no li siguin imputables. L'empresa organitzadora tampoc respondrà dels casos de força major que poguessin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.

Així mateix, *CARAY quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

*CARAY es reserva el dret d'eliminar de la PROMOCIÓ, per causa justificada, a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d'aquesta.

 

10.- Cessió d'imatge i protecció de dades
Als efectes previstos en l'article 2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia Imatge, s'estableix que amb l'acceptació del premi per part del guanyador, els mateixos atorguen el consentiment i autorització expressa a *CARAY per a utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió, incloent-hi les xarxes socials i web, relacionada amb la present PROMOCIÓ, sense que per això tinguin dret a remuneració o obtenció de benefici algun diferent del lliurament del premi. La negativa impliqués la renúncia automàtica al premi.

En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (Reglament General de Protecció de Dades), l'informem que les dades personals que ens faciliti seran usats per a poder gestionar la seva participació en el sorteig sent necessaris i imprescindibles per a aquesta fi, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats, si bé per a aquestes últimes finalitats serà necessari que vostè ens autoritzi expressament en el formulari d'inscripció en el sorteig.

Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa per a poder fer efectiva la seva participació en el sorteig i el posterior lliurament del premi si resultés agraciat. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

*CARAY TRANSFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Carrer Teodoro *Canet 28

07400 Alcúdia (Illes Balears)

 

11.- Acceptació de les Bases Legals
La simple participació implica l'acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i, a conseqüència d'això, *CARAY quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.​

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i  la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPD), s’informa que les dades obtingudes per raó de l’enquesta, principalment, no són de caràcter personal. No obstant l’anterior, algunes preguntes poden sol·licitar dades de contacte de l’enquestat les quals si són considerades dades personals i per les que es sol·licita consentiment específic.
 

A continuació es proporciona la informació de privacitat i el tractament de les dades, en termes generals, en participar a l’enquesta “La teva Mallorca del futur”
 

Qui és el Responsable del Tractament de les dades personals?
L’enquesta La teva Mallorca del futur (en endavant “l’Enquesta”), és una iniciativa de CARAY TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO i tractarà les dades complint amb les garanties legals establertes a l’article 26 del RGPD.
A continuació, es proporcionen les dades específiques del responsable de l’Enquesta:
Ideas con Valor Añadido S.L. (baix la marca CARAY)
C.I.F :  B16653669
Adreça:  Teodoro Canet 28, Alcúdia (Mallorca)
Correu electrònic: caray@caray.pro
En endavant, el responsable de l’Enquesta serà anomenat el “Responsable del Tractament”.

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals? Quines categories de dades tractem?
L’Enquesta, en termes generals, té com finalitats principals mapejar la visió de la Mallorca que volen els residents actuals, identificant reptes, necessitats i oportunitats de desenvolupament, incentivar sinèrgies entre oferta i demanda, i finalment, despertar la consciència sobre la importància de deixar de parlar del futur i començar a caminar per traçar el futur que ha de tenir Mallorca. 
El Responsable del Tractament, tractarà les seves dades de contacte corporatives (correu electrònic corporatiu) amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i iniciatives similars als que té per objecte la present Enquesta, i que estan relacionades amb les següents iniciatives: la conscienciació social, el foment de la cooperació empresarial, l’educació del jovent, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes. L’interessat es podrà oposar al tractament de les seves dades per aquesta finalitat en qualsevol moment conforme al que s’indica a l’apartat “Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?”

 

Quant temps conservarem les dades personals?
Les dades personals de contacte dels enquestats es conservaran mentre siguin necessàries per les finalitat per a les quals es van sol·licitar i, en qualsevol cas, fins que l’enquestat en demani la seva supressió.

 

Quina és la base de legitimació pel tractament de les dades personals?
La base legal pel tractament de les dades personals sol·licitades per a l’enviament i gestió de l’Enquesta, és el consentiment mitjançant l’acceptació a tal efecte. El Responsable del tractament no tractarà, en cap cas, les dades personals per a finalitats accessòries sense haver-ne informat i sol·licitat el seu consentiment prèviament o sense haver estat habilitat per la normativa.
La base legal per la qual el Responsable del Tractament tracta les dades corporatives (correus electrònics corporatius) per a l’enviament d’informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i iniciatives similars als que té per objecte la present Enquesta, està legitimada per estar autoritzat expressament per la normativa de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

 

Quins són els destinataris de les dades personals?
Les dades personals facilitades seran tractades, principalment, pel Responsable del Tractament. No obstant l’anterior, les dades personals poden posar-se a disposició dels proveïdors de serveis del Responsable del Tractament per a la prestació de serveis relacionats amb les finalitats del tractament, com per exemple, proveïdors per l’enviament de comunicacions o per la guarda i gestió de les bases de dades. En aquest sentit, l’accés i possible tractament de les dades per part de proveïdors de serveis es farà amb els suports contractuals legalment exigits i, en qualsevol dels casos, els tercers no vendran, cediran, llogaran, posaran a disposició de tercers les dades o bé tractaran les dades per finalitats pròpies o diferents.
Les dades personals es podran cedir en cas d’obligació legal sense necessitat de consentiment. La resta de possibles cessions, no previstes, requeriran l’autorització expressa i degudament informada dels interessats.

 

Es realitzen transferències internacionals de dades?
En principi, les dades no estan subjectes a transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. Sense perjudici de l’anterior, el Responsable del Tractament pot tenir proveïdors de serveis que estiguin ubicats fora de la Unió Europea, o bé, que prestin els seus serveis fora. En aquest sentit, el Responsable del Tractament assegura que les dades personals seran tractades d’acord amb els requisits que la legislació requereix a tal efecte.

 

Les dades personals estan subjectes a decisions automatitzades o a l’elaboració de perfils?
Les dades personals obtingudes per l’enquestat no són objecte de decisions automatitzades ni estan sotmeses a l’elaboració de perfils.
Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
La legislació vigent en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats, per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:
Dret d’accés: l’interessat tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.
Dret de rectificació: l’interessat pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.
Dret de supressió: l’interessat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
Dret d’oposició: l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
Dret de limitació del tractament: l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
Si considera que les dades no són correctes o exactes;
Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
Si les dades ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per a les quals van ser recollides però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament pendent, està de resposta al respecte per part del responsable.
Dret a la portabilitat de les seves dades: l’interessat tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.
Amb independència del canal escollit per l’interessat per a l’exercici dels seus drets, el canal de contacte directe amb CARAY, la gestió i exercici del dret seran duts a terme de forma coordinada per part dels corresponsables i en benefici de l'interessat, complint amb les especificacions legals.
L’interessat, en el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació, o bé, obtenir més informació al respecte de la privacitat, pot dirigir-se a les Autoritat de Control: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal C/ Jorge Juan 6, Madrid (Espanya) (www.agpd.es) i/o, la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

 

bottom of page