top of page

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i  la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPD), s’informa que les dades obtingudes per raó de l’enquesta, principalment, no són de caràcter personal. No obstant l’anterior, algunes preguntes poden sol·licitar dades de contacte de l’enquestat les quals si són considerades dades personals i per les que es sol·licita consentiment específic.
 

A continuació es proporciona la informació de privacitat i el tractament de les dades, en termes generals, en participar a l’enquesta “La teva Mallorca del futur”
 

Qui és el Responsable del Tractament de les dades personals?
L’enquesta La teva Mallorca del futur (en endavant “l’Enquesta”), és una iniciativa de CARAY TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO i tractarà les dades complint amb les garanties legals establertes a l’article 26 del RGPD.
A continuació, es proporcionen les dades específiques del responsable de l’Enquesta:
Ideas con Valor Añadido S.L. (baix la marca CARAY)
C.I.F :  B16653669
Adreça:  Teodoro Canet 28, Alcúdia (Mallorca)
Correu electrònic: caray@caray.pro
En endavant, el responsable de l’Enquesta serà anomenat el “Responsable del Tractament”.

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals? Quines categories de dades tractem?
L’Enquesta, en termes generals, té com finalitats principals mapejar la visió de la Mallorca que volen els residents actuals, identificant reptes, necessitats i oportunitats de desenvolupament, incentivar sinèrgies entre oferta i demanda, i finalment, despertar la consciència sobre la importància de deixar de parlar del futur i començar a caminar per traçar el futur que ha de tenir Mallorca. 
El Responsable del Tractament, tractarà les seves dades de contacte corporatives (correu electrònic corporatiu) amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i iniciatives similars als que té per objecte la present Enquesta, i que estan relacionades amb les següents iniciatives: la conscienciació social, el foment de la cooperació empresarial, l’educació del jovent, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes. L’interessat es podrà oposar al tractament de les seves dades per aquesta finalitat en qualsevol moment conforme al que s’indica a l’apartat “Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?”

 

Quant temps conservarem les dades personals?
Les dades personals de contacte es conservaran mentre siguin necessàries per les finalitat per a les quals es van sol·licitar i, en qualsevol cas, fins que el subscriptor en demani la seva supressió.

 

Quina és la base de legitimació pel tractament de les dades personals?
La base legal pel tractament de les dades personals sol·licitades per a l’enviament i gestió de l'enviament d'una newsletter, és el consentiment mitjançant l’acceptació a tal efecte. El Responsable del tractament no tractarà, en cap cas, les dades personals per a finalitats accessòries sense haver-ne informat i sol·licitat el seu consentiment prèviament o sense haver estat habilitat per la normativa.
La base legal per la qual el Responsable del Tractament tracta les dades corporatives (correus electrònics corporatius) per a l’enviament d’informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i iniciatives similars als que té per objecte la present newsletter, està legitimada per estar autoritzat expressament per la normativa de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

 

Quins són els destinataris de les dades personals?
Les dades personals facilitades seran tractades, principalment, pel Responsable del Tractament. No obstant l’anterior, les dades personals poden posar-se a disposició dels proveïdors de serveis del Responsable del Tractament per a la prestació de serveis relacionats amb les finalitats del tractament, com per exemple, proveïdors per l’enviament de comunicacions o per la guarda i gestió de les bases de dades. En aquest sentit, l’accés i possible tractament de les dades per part de proveïdors de serveis es farà amb els suports contractuals legalment exigits i, en qualsevol dels casos, els tercers no vendran, cediran, llogaran, posaran a disposició de tercers les dades o bé tractaran les dades per finalitats pròpies o diferents.
Les dades personals es podran cedir en cas d’obligació legal sense necessitat de consentiment. La resta de possibles cessions, no previstes, requeriran l’autorització expressa i degudament informada dels interessats.

 

Es realitzen transferències internacionals de dades?
En principi, les dades no estan subjectes a transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. Sense perjudici de l’anterior, el Responsable del Tractament pot tenir proveïdors de serveis que estiguin ubicats fora de la Unió Europea, o bé, que prestin els seus serveis fora. En aquest sentit, el Responsable del Tractament assegura que les dades personals seran tractades d’acord amb els requisits que la legislació requereix a tal efecte.

 

Les dades personals estan subjectes a decisions automatitzades o a l’elaboració de perfils?
Les dades personals obtingudes per l’enquestat no són objecte de decisions automatitzades ni estan sotmeses a l’elaboració de perfils.

 

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
La legislació vigent en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats, per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:
Dret d’accés: l’interessat tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.
Dret de rectificació: l’interessat pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.
Dret de supressió: l’interessat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
Dret d’oposició: l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
Dret de limitació del tractament: l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
Si considera que les dades no són correctes o exactes;
Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
Si les dades ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per a les quals van ser recollides però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament pendent, està de resposta al respecte per part del responsable.
Dret a la portabilitat de les seves dades: l’interessat tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.
Amb independència del canal escollit per l’interessat per a l’exercici dels seus drets, el canal de contacte directe amb CARAY, la gestió i exercici del dret seran duts a terme de forma coordinada per part dels corresponsables i en benefici de l'interessat, complint amb les especificacions legals.
L’interessat, en el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació, o bé, obtenir més informació al respecte de la privacitat, pot dirigir-se a les Autoritat de Control: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal C/ Jorge Juan 6, Madrid (Espanya) (www.agpd.es) i/o, la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

bottom of page